Godziny konsultacji:

Wizyty możliwe w dogodnej dla Państwa godzinie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Tel: 693-865-548

Oferta:

Konsultacje

– wstępne spotkania z terapeutą, które pozwalają na określenie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii. Wiąże się ona z wywiadem dotyczącym zarówno bieżącej sytuacji pacjenta, jak i jego historii życia. Omówienie zasad kierujących psychoterapią (zasada dyskrecji, zasada wyboru tego, o czym pacjent chce mówić itp.) Sesje konsultacyjne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, od 60 do 90 minut i może być ich od 2 do 4, w zależności od potrzeb diagnostycznych.
Koszt sesji – 100 zł

Wsparcie psychologiczne

– spotkania dla osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, ale znalazły się w stresującej życiowo sytuacji, wsparcie może okazać się wystarczającą pomocą w radzeniu sobie ze stresem psychicznym, jaki towarzyszy adaptacji do zmian życiowych czy podejmowaniu wielu wyzwań życiowych równocześnie. Celem wsparcia nie jest praca nad zmianą mechanizmów psychicznych, lecz w oparciu o posiadane przez człowieka zasoby – buforowanie poziomu stresu. Sesja wsparcia trwa 50 minut. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze. Łączna liczba sesji nie przekracza zazwyczaj 12 spotkań.
Koszt sesji – 90 zł

Długoterminowa psychoterapia indywidualna i terapia uzależnień

Psychoterapia indywidualna stwarza przestrzeń do badania problemów i trudności, których doświadczamy w wewnętrznych przeżyciach (lęk, smutek, niezadowolenie z własnego życia, poczucie niespełnienia, niskiej wartości, depresja) i w relacjach z ważnymi osobami. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi w przejściu od myślenia i mówienia o objawach choroby do mówienia o przeżyciach i dylematach będących źródłem tych objawów i przyczyną cierpienia. Coraz pełniejsze zrozumienie zarówno obecnych, jak i przeszłych doświadczeń i trudności pozwala na bardziej dojrzałe funkcjonowanie w związkach z innymi ludźmi i pełniejsze wykorzystanie własnego potencjału.

Sesje trwają 50 min. i mają miejsce raz, lub dwa razy w tygodniu. Długość trwania psychoterapii zależy od rodzaju trudności jakie wymagają przepracowania a jej zakończenie jest wspólnie ustalane przez pacjenta i terapeutę.
Koszt sesji – od 80 do 100 zł (zależnie od częstotliwości spotkań)

Jak psychoterapia wygląda w praktyce?

W czasie wspólnie ustalonych, stałych spotkań pacjent mówi terapeucie to, co uzna za ważne, poruszające, lub po prostu warte powiedzenia, bez żadnych tematycznych ograniczeń. Mogą to być wydarzenia bieżące, wspomnienia, sny, fantazje, uczucia. Zadaniem terapeuty jest pomóc zrozumieć ich znaczenie w odniesieniu do życia psychicznego pacjenta i problemu, z jakim przyszedł, a także do relacji psychoterapeutycznej.

Czas trwania

Nie ograniczamy czasu terapii, trwa ona tyle, ile potrzeba żeby rozwiązać trudność pacjenta. W trakcie psychoterapii potrzebna jest przestrzeń by móc omówić tak doświadczenia bieżące, jak i przeszłe. Jeżeli uświadomimy sobie, że przepracowujemy doświadczenia wielu lat, jasna staje się potrzeba terapii długoterminowej. Aby zmiany były trwałe, potrzebny jest czas.

Częstotliwość

Podczas terapii pacjent konfrontuje się z trudnymi przeżyciami. Aby możliwe było ich przepracowanie potrzebna jest intensywna pomoc ze strony terapeuty. W przeciwnym razie pacjent, pozostawiony sam na długi czas, powraca do starych, nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z tymi uczuciami. Im bardziej intensywna psychoterapia, tym bardziej możliwe jest zejście na głęboki poziom przeżyć i osiągnięcie trwałych zmian. Dlatego optymalną propozycją są spotkania 2 razy w tygodniu, nie rzadsze jednak niż raz w tygodniu.

Przebieg

Każdy z nas jest inny, zatem każda terapia ma swój własny, indywidualny przebieg i rytm. W trakcie można doświadczać różnych uczuć, można postrzegać terapię jako pomocną lub nie. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ważne jest, aby móc z terapeutą omówić swoje przeżycia, zrozumieć ich znaczenie tak na poziomie relacji z terapeutą, jak i własnej sytuacji życiowej. Koniec terapii jest ustalany wspólnie, kończenie jest procesem, ważnym elementem naszego życia, a zatem też terapii.

Psychoterapia grupowa

Analityczna psychoterapia grupowa czerpie zarówno z wiedzy dotyczącej dynamiki grupy jak i terapii psychoanalitycznej, która pomaga rozumieć i badać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania w świecie. Założeniem terapii grupowej jest to, że indywidualne trudności, powstałe w trakcie naszego życia, znajdują swój wyraz w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącym psychoterapeutą. Mogą być w niej ponownie przeżywane, ale przede wszystkim poddane refleksji i rozumieniu.

Grupa staje się miejscem poznawania siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Dzięki uczestnictwu w grupie możemy uświadomić sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Można powiedzieć, że grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu samoświadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian i własnego rozwoju.

Sesje grupowe trwają półtorej godziny i odbywają raz w tygodniu. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób. Rozpoczęcie terapii grupowej zawsze poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi, które służą diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia analitycznej terapii grupowej.
Koszt sesji – 70 zł

Warsztaty rozwoju osobistego i współpracy z innymi.

- dla grup zorganizowanych przez instytucje lub zakłady pracy.

Szkolenia – temat, cele i wymiar czasowy, są indywidualnie dobierane do potrzeb i rodzaju klienta. Mogą trwać 8 , 16 godzin lub więcej. Prowadzone są przez jednego lub dwóch prowadzących metodami warsztatowymi, aktywnie angażującymi uczestników szkolenia. Grupa warsztatowa to od 10 do 16 osób. Koszt takich szkoleń kształtuje się od 50 do 150 zł za godzinę dla prowadzącego, w zależności od rodzaju szkolenia i czasu trwania.

Zakres tematyczny możliwych szkoleń:

 1. Praca w grupie:
  • integracja
  • ustanawianie reguł grupowych
  • ustalanie celów grupowych i indywidualnych
  • role w grupie
  • grupowe podejmowanie decyzji
  • współpraca
  • zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie i ich eliminowanie.

 2. Komunikacja.
  • aktywne słuchanie
  • komunikacja niewerbalna
  • bariery komunikacyjne

 3. Asertywność
 4. Radzenie sobie ze stresem.
  • zarządzanie czasem
  • zmiana sposobu myślenia
  • stawianie sobie celów

 5. Sztuka podejmowania decyzji.
 6. Lepsze poznanie siebie:
  • odkrywanie mocnych i słabych stron
  • radzenie sobie ze złością.
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • ja w relacjach z innymi

 7. Kreatywność.